مجله ارمون - تحلیلی بر رویکردهای سیاسی در رفتار مدیران مازندرانی

ماهنامه ارمون

آخرین خبرها :

تحلیلی بر رویکردهای سیاسی در رفتار مدیران مازندرانی

حفظ صندلی

احسان شریعت

در تمامی نقاط جهان و نظام های سیاسی، مدیران اجرایی تقریباً به طور گریزناپذیری مجبورند تا حدی به موضع گیری سیاسی دست زده و خود را منتصب به جریان یا جریاناتی بدانند. جدا از نحوه عملکرد مدیران که در چارچوب شایستگی یا لیاقت ایشان جای می گیرد، مدیران همواره به دو دلیل در جریانات سیاسی قرار می گیرند: دلیل نخست، اندیشه ها و دیدگاه هایشان است که آنها را به هواداری از جریانی سیاسی می کشاند. در تمامی نظام های سیاسی دموکراتیک افراد مستعد فعالیت های سیاسی و اجرایی، بر اساس علائق و دیدگاه یشان به یکی از احزاب و جریانات سیاسی می پیوندند تا نردبان ترقی را بپیمایند. این خود به عوامل بسیاری بستگی دارد. برای مثال در انگلستان افراد طبقه کارگر بیشتر به حزب کارگر می پیوندند. 

دلیل دوم، منافع مادی اعم از منافع اقتصادی، کسب منزلت و کسب جایگاه های سیاسی است. وقتی از این نظر به موضوع نگریسته شود مشاهده می شود که فرد چه اندیشه ای داشته باشد و چه اندیشه ای نداشته باشد، طوری با اندیشه ها و دیدگاه های سیاسی خویش رفتار می کند تا بتواند در احزاب قدرتمندتری که قدرت سیاسی و اجرایی را در دست دارند فعالیت کند و سهمی از قدرت بستاند. برای مثال، وی می تواند دیدگاه هایی را دارا باشد که بیشتر به حزب سیاسی (الف) نزدیک است، اما برای فعالیت در حزب سیاسی (ب) نیز بی میل نیست. زیرا نتیجه ی برآوردهایش نشان می دهد که اگر به حزب سیاسی (ب) نیز گرایش داشته باشد برایش بی منفعت نخواهد بود. پس در مجموع این دو عامل یعنی دیدگاه های شخصی و منافع مادی دو عامل اساسی در موضع گیری و فعالیت های سیاسی افرادی اند که طالب حضور در عرصه سیاست اند. 

این دو عامل در کنار شایستگی و لیاقت و کاردانی افراد قرار دارد که عامل سوم گزینش های سیاسی است. کاردانی و لیاقت فرد برای احراز منصب سیاسی و اجرایی در هیچ جای جهان به طور صد در صد تنها عامل گزینش پست ها و مقامات اجرایی و سیاسی نیست. کاردانی و شایستگی افراد می تواند یکی از مهم ترین عوامل انتخاب و انتصاب افراد برای احراز پست ها و مقامات سیاسی و اجرایی باشد، اما هیچ هنگام تنها عامل انتخاب و انتصاب نخواهد بود. همیشه مجموعه ای سیاسی برای انتصاب و جانمایی مدیران سیاسی و اجرایی به اینسه عامل در کنار یکدیگر می نگرد. دیدگاه های سیاسی فرد محرز کسب مقام؛ منافع مادی ای که برای مجموعه و خود فرد دارد؛ و کاردانی و شایستگی فرد برای احراز پست، سه عاملی اند که بسته به شرایط و موقعیت ها و رویکردهای احزاب سیاسی می توانند هر کدام سهمی از عوامل را دارا باشند. 

برای مثال در دولت های فراجناحی واقعی بیشتر به شایستگی افراد توجه می شود تا دو عامل دیگر. البته اینگونه نیست که به دو عامل دیگر هیچ توجهی نشود، بلکه در این گونه از دولت ها سهم دو عامل دیگر کمتر از عامل شایستگی فردی شده و برای انتخاب و انتصاب مدیران بیشتر به شایستگی فردی و لیاقت شخص توجه می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی در دولت هایی که به صورت فراجناحی عمل نمی کنند، بیشتر ارادت به ایدئولوژی حزبی مورد نظر است تا عوامل دیگر.

بر اساس توضیحات فوق می توان دو خط مشی سیاسی کاملاً متفاوت را در رفتار مدیران مازندرانی مشاهده کرد. درواقع هنگاهی که به رویه ی فعالیت ها، رویکردها، موضع گیری ها و شرکت مدیران و سیاستمداران در امور مدیریتی و سیاسی نگاه شود می توان دو رویکرد کاملاً متفاوت را مشاهده کرد: رویکرد نخست رویکردی است که در آنفرد سیاسی -که یا به دنبال کسب پست است یا به دنبال حفظ پست- اندیشه ها و ایدئولوژی های سیاسی را مد نظر قرار می دهد. این فرد در ابتدا با موضع گیری موافق با اندیشه های حزب (الف) و فعالیت در چارچوب آن وارد عرصه شده و می تواند نردبان ترقی سازمانی را بپیماید. در این شرایط او منطقاً با اندیشه ها و مرام حزب (ب) و (ج) و دیگر احزاب مخالف بوده و تنها به باورهای حزب (الف) وفادار مانده و جامعه را از این چارچوب می نگرد. در این حالت فرد مشق اندیشه می کند. یعنی همه چیز را از دیدگاه اندیشه های سیاسی ای که بدان وفادار است نگریسته و درمان دردهای جامعه را در اندیشه های حزب مربوطمی بیند.

اما در رویکرد دوم فرد در کنار باورهایش بیشتر به موقعیت مادی عرصه های سیاسی نگریسته و اندیشه ها آنچنان برایش فرقی نمی کند. در این حالت مقام سیاسی و پست اجرایی برای فرد در حکم گل خوش عطر و بویی است که باید برای به چنگ آوردن آن تن به هر اندیشه و مرامی داد. زیرا فرد احساس می کند تنها اوست که لیاقت و شایستگی احراز چنین پستی را دارد و در هر صورت به کسب و حفظ صندلی قدرت می اندیشد نه به اندیشه ها. 

در مجموع در هر دو رویکرد افراد احساس خدمتگزاری داشته و خود را شایسته ی آن جایگاه سیاسی و اجرایی می دانند. در این میان موضوع  مهم آن است که به نظر می رسد برخی مدیران مازندرانی بیش از آنکه به اندیشه ای وفادار بوده و رسالت تحقق آنرا برعهده داشته باشند، خادم غیر مستقیم قدرت، ثروت و منزلت شده و برای این منظور با هر اندیشه ای کنار می آیند. این موضوع به ویژه در دولت تقریباً فراجناحی یازدهم که برآمده از گرایش های فکری و سیاسی مختلفی بوده نمود یافته است. این مدیران کاری به این دولت یا آن دولت، این حزب یا آن حزب و این جناح یا آن جناح ندارند؛ مهم آن است که در ساختار قدرت باقی مانده و پست داشته باشند. این اتفاق پیامدهای خاصی برای ساختار سازمانی و خدمتی که قرار است به جامعه ارائه شود دارد که کمترین آن برساخت گرایی سیاسی و تعریف های چندگانه از موضع سیاسی و رویکردهای اجرایی است.   

 

روایتی عاشقانه از سی و سه سال زندگی با چهار فرزند معلول

IMAGE

یکشنبه, 03 مرداد 1395 من، اکرم و حمید و امید و محبوبه ام... رقیه توسلی گزارش پیش رو وصفِ حال والدین مشهور و معروفی ست که ضرب و جمع و تفریق را آنقدر خوب یاد گرفته اند که استاد صدایشان کنم. استاد زندگی در ناملایمات. مشهور نه با آن فاکتورهای معمول؛ به این علت که شاید خسته باشند اما هرروز پدر و مادر متولد...
ادامه مطلب...

صنعت بیمه و نقش آن در اقتصاد ایران

IMAGE

شنبه, 20 مهر 1392  باقر   لطف اله پور؛کارشناس رسمی دادگستری:فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و زندگی روزمره انسانها؛ مملو از خطرات و تهدیدهای متنوع و گوناگون است. هزینه ی جبران برخی از این خطرها، در مقایسه با توانمندی های مالی افراد و موسسات، چندان زیاد نیست و خود آنان؛ از عهده چنین...
ادامه مطلب...

دغدغه ي امروز، اما و اگرهاي فردا آيا جهيزيه حد و مرزي هم دارد؟

IMAGE

دوشنبه, 17 تیر 1392  ليلا مشفق:این روزها تهيه ی جهيزيه برای بسیاری از خانواده های ایرانی به يک مشکل اصلي مبدل شده است. والديني که با شور و شوق فرزند خود را براي زندگي مشترک آماده می¬کنند، پس از مراسم عقد، با دغدغه¬ی بزرگی مواجه میشوند که يکي از حساس-ترين مراحل این دوران محسوب می¬شود چون توافق و...
ادامه مطلب...

زندگی مسابقه نیست، یک سفر است

IMAGE

دوشنبه, 25 فروردين 1393 ماه‌سلطان کاشی؛پژوهشگر اجتماعی: واقعیت این است که ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که هیچ جامعه‌ای بی علم و و تخصص، قادر به ادامه حیات نیست. خوشبختانه جامعه‌ی امروزی ما نیز تا حدی بی شک، نه آن چنان که باید و شاید، از علم و تخصص برخودار شده است اما در این میان، چیزی از دست رفته است...
ادامه مطلب...

مدیر انتشارات شلفین: آینده زنان به تحمل تفکر یکدیگر بستگی دارد

IMAGE

دوشنبه, 26 اسفند 1392 زهرا اسلامی:عصر یک روز زمستانی به دیدار فریده یوسفی رفتیم تا درباره خودش و راهی که پیموده از گذشته تا اکنون بیشتر بدانیم، ولی گفتگوی ما با او، عصر روزی  انجام شده بود که اداره کل بانوان استانداری مازندران گردهمایی بزرگ بانوان فرهیخته استان را برگزار کرده بود و فریده یوسفی...
ادامه مطلب...

هنوز تنهاییم!چالش های زنان در فرآیند اجتماعی شدن!

IMAGE

پنج شنبه, 26 دی 1392 لیلا  مشفق:برای نگاه اجمالی به مازندران و وضعیت زنان آن و با توجه به چشم انداز تحقق اهداف و آرمان های اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی، تقریباً با نوعی ناکامی مواجه خواهیم شد. چرا که هیچ مرجع مدون و تاریخی در رابطه با مسائل اجتماعی زنان و حضور موثر آنان نخواهیم یافت. این مساله رنج...
ادامه مطلب...

بانوان فعال را بشناسیم

IMAGE

پنج شنبه, 26 دی 1392 تهمینه اسدی امیری،مدرس دانشگاه و فعال حوزه گردشگری:وضعیت بانوان در مازندران را از دو دیدگاه می توان بررسی کرد. در وهله اول؛ حضور بانوان در عرصه اجتماعی و شغلی است که بنظرم از جایگاه خوبی برخوردارند؛ نه تنها در عرصه آموزش بلکه در بسیاری از عرصه ها مانند؛ پزشکی، پژوهش، اداری و...
ادامه مطلب...

جامعه مدنی تقویت شود

IMAGE

پنج شنبه, 26 دی 1392 ماه سلطان کاشی،پژوهشگر اجتماعی:ما در حوزه زنان مشکلات کارکردی فراوانی داریم که در استان هم مانند سراسر کشور کاملاً مشهود است. بهر حال حضور زنان در سه عرصه قابل تفکیک است؛ تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات، که متاسفانه همیشه زنان در لایه های پایین دیده می شوند و استان...
ادامه مطلب...

تاواني سخت براي غفلتی جبران ناپذیر

IMAGE

یکشنبه, 21 مهر 1392 علیرضا سعیدی کیاسری (نمايشنامه نويس، روزنامه نگار)؛سالن های خالی از شور کودکان:از سالیان بسیار دور تا کنون، نمایش کودک در جهان همواره مهم ترین بخش گونه تئاتر محسوب شده است اما این حقیقت شیرینی نیست، بنابراین باید قبول کرد تئاتر كودك در کشورمان تنها در حد یك نام و عنوان شناخته...
ادامه مطلب...

یادت هست چه مصیبتی کشیدم؟!

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 قاسم رضایی که شده برترین فرنگی کار تاریخ کشتی ایران:   برای الصاق شدن به تاریخ فقط به یک فرصت نیاز داشت که آن را در مرداد 95 مهیا دید و اشتباه نکرد و نصیب خود ساخت. او شده تاریخی ترین فرنگی کار کشتی ایران و برای یگانه شدن و اولین دو مداله شدن در المپیک ها، پنج سال تمام چشم بر هر...
ادامه مطلب...

شاهد بلوغ سیاسی در روش و منش خواهیم بود

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 دکتر رضا ستاری، دبير انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه هاى مازندران رضا ستارى، دانشيار رشته زبان و ادبيات فارسى دانشگاه مازندران و دبير انجمن اسلامى مدرسين دانشگاه هاى مازندران در گفتگویی کوتاه وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها نیز ریاست جمهوری را در مازندران تشریح...
ادامه مطلب...

شوراها در مازندران ترکیب ناهمگنی دارند

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395     دکتر سعید اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در مازندران 352 عضو شورای شهر داریم. در این آمار از نظر شهرستانی بابل با 45، آمل با 33، ساری با 28، نور با 27 و چالوس با 24 عضو بیشترین اعضای شورای شهر را دارند. شهرستان‌های آخر هم آن‌هایی هستند که تعداد...
ادامه مطلب...

هرگز به قطار سنگ نزدم

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395   یوسف گران پاشا، مدیر کل راه آهن شمال در گفتگو با ارمون: یوسف گران پاشا، بعد از 26 سال خدمت می گوید:«از صمیم قلبمنه به پستم به کارم عشق می ورزم. این تکاپو و تنوع کار راه آهن را دوست دارم.»گفتگوی نوروزی ارمون با مدیرکل راه آهن شمال تنها با یک مدیر دولتی نیست، گفتگو درباره فعالیت...
ادامه مطلب...

فقدان هدف تربیتی همه جا حس می شود

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 گفتگو ارمون با زهرا و اکبر شاهسوارانی، خیرین مدرسه ساز زهرا اسلامی   صفا؛ اگر برای یک بار در عمرم صفا را تجربه کرده باشم، بی تردید در خانه باغ قدیمی، زیبا و با طراوت آقا و خانم شاهسوارانی در سرخرود مازندران بوده است. صبح یکی از آخرین روزهای زمستان به دیدن اکبر و زهرا...
ادامه مطلب...

ازدحام کاندیداها در شورای پنجم تکرار نمی شود

دوشنبه, 23 اسفند 1395 احسان شریعت سه ماه به انتخابات اردیبهشت 96 ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی مانده و از هم اکنون افکار عمومی به ویژه گروه های سیاسی برای حضور و مشارکت در این انتخابات آماده شده اند. انتخاباتی که به صورت دووجهی برگزار شده و آحاد ملت در کنار انتخاب نامزد ریاست جمهوری...
ادامه مطلب...

تحلیلی بر رویکردهای سیاسی در رفتار مدیران مازندرانی

دوشنبه, 23 اسفند 1395 حفظ صندلی احسان شریعت در تمامی نقاط جهان و نظام های سیاسی، مدیران اجرایی تقریباً به طور گریزناپذیری مجبورند تا حدی به موضع گیری سیاسی دست زده و خود را منتصب به جریان یا جریاناتی بدانند. جدا از نحوه عملکرد مدیران که در چارچوب شایستگی یا لیاقت ایشان جای می گیرد، مدیران همواره...
ادامه مطلب...

شهردار نخبه یا خرد جمعی شورا؟

IMAGE

چهارشنبه, 31 شهریور 1395 احسان شریعت شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان فصلی از قانون اساسی که در زمان دولت اصلاحات حیات یافتند، مقدمه ای برای تمرین دموکراسی و ارتباط مردم و مسئولین به شمار می آیند. چه آنکه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا از دل مردم برون آمده و خود با گوشت و پوست خویش مشکلات مردم را...
ادامه مطلب...

عوامل انگیزشی سفر،نیاز به گریز

IMAGE

چهارشنبه, 31 شهریور 1395   دکتر عبدالحکیم تیرگری، روانشناس بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران       از زمینه های مهم و اصلی مطالعات روانشناختی رفتار بشر و عوامل مرتبط با آن موضوع نیازها و انگیزه های بنیادی است. موضوع مورد نظر در این زمینه پاسخ به این پرسش با اهمیت است که نیازهای انسان...
ادامه مطلب...

در راستای قانونگذاری و توسعه نیافتگی کمیسیون اجتماعی، یک گام عقب تر از جامعه

IMAGE

سه شنبه, 06 بهمن 1394 احسان شریعت: چندی دیگر انتخابات حساس و سرنوشت ساز هفتم اسفند برگزار شده و مردم یک بار دیگر در تصمیمی سرنوشت ساز دو انتخاب بزرگ خواهند کرد؛ انتخاب نمایندگان مجلس دهم و انتخاب حساس مجلس خبرگان رهبری. در حالی که به زعم اغلب کارشناسان سیاسی انتخابات خبرگان امسال از حساسیت بالایی...
ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

طراحی و ساخت : شرکت تحلیلگران ایده طبرستان