مجله ارمون - آغاز توسعه از روستاها

ماهنامه ارمون

آخرین خبرها :

آغاز توسعه از روستاها

ضرورت مزرعه گردشگری

تهمینه اسدی امیری

دانشجوی دکتری گردشگری

توسعه در کشورهای جهان سوم به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز می شود. مسائل اساسی فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده تماماً ریشه در رکود و اغلب سیر قهقرایی زندگی اقتصادی مناطق روستایی دارد. بدون توسعه روستایی که به عنوان بخش مهمی از برنامه های توسعه کلان در هر کشوری است، توسعه صنعتی یا موفق نخواهد شد و یا اگر موفق شود چنان عدم تعادل های شدید داخلی ایجاد می کند که مشکلات فقر گسترده، نابرابری و بیکاری بیشتر خواهد شد.(مدیریت روستایی، ص 10)

در نگرش های نوین توسعه،توانمند سازی جامعه روستایی و مقوله های مشارکت و توسعه منابع انسانی تاکید می شود، توسعه روستایی را می توان فرایندی همه جانبه از تحولات رو به تکامل ساختارهای شکل دهنده زندگی روستایی نامید که منجر به ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی روستائیان با عنایت به مقوله پایداری می شود.در این مقوله بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی برای کلیه روستائیان مد نظر قرار دارد.(مدیریت روستایی، ص 11)

توسعه روستایی فرایند توسعه دادن و مورد استفاده قرار دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیربنایی، نهادها و سازمان ها، سیاست های دولت و برنامه های به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است.(مدیریت روستایی، ص 12)

ویژگی های مناطق روستایی

یکی از ویژگی های مهم اقتصادی اکثر نواحی روستایی استفاده از فناوری سنتی، ساده و قدیمی است، بخش کشاورزی به دلیل پیشنیه و سابقه ای که دارد و به دلیل نوع مناسبات اجتماعی و ویژگی های فرهنگی موجود در این نواحی، از فناوری سنتی و روش های قدیمی تولید تقریباً در تمامی فرایندها (زراعت، باغداری و ...) بهره می گیرد. وجود چنین سطحی از فناوری، پیامدهایی را با خود به دنبال دارد که بیشتر ماهیت اقتصادی دارند. ویژگی دوم در این نواحی، استفاده اندک از عوامل تولید و به بیانی دیگر بهره وری پائین است و عواملی نظیر نیروی انسانی، سرمایه، منابع پایه (آب و خاک و...) با بهره وری پائین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به دو ویژگی ذکر شده، تولید در این نواحی نسبت به عوامل بکار گرفته پائین است و در نتیجه درآمد کشاورزان اندک است. حاصل این فرایند، فقر نسبی در جامعه روستایی، پائین بودن یا عدم وجود پس انداز و در نتیجه کمبود امکانات مالی برای سرمایه گذاری در این نواحی است.(مدیریت روستایی، ص 36)

در جامعه روستایی باورها، نگرش ها و ارزش های جامعه، مجموعه پدیده ای بهم پیوسته ای را تشکیل می دهند که بر یکدیگر و همین طور بر فعالیت های روزمره افراد جامعه، هم در حوزه های اقتصادی و تولید و هم در زندگی روزمره اجتماعی تاثیر می گذارد. این باورها و نگرش ها، نهایتاً به شکل تصمیم گیری ها و رفتارهای مختلف توسط افراد و گروه های اجتماعی متفاوت ظاهر می شود. این رفتارها و تصمیم گیرهاست که ملموس تر و عینی تر و قابل مشاهده تر هستند. 

ویژگی دیگر جامعه روستایی تقریباً در تمامی جوامع به ویژه در کشورهای جهان سوم، نرخ رشد جمیعت بالاست. این مساله به صورت طبیعی باعث جوانی جمعیت و به ویژه پهن شدن قاعده هرم سنی جمعیت روستایی می شود. ولی عوامل دیگری در مقابل باعث می شوند که جوانی جمعیت اتفاق نیفتد و برعکس چنین جوامعی دارای جمعیتی معمولاً سالخورده باشند. مهمترین این عوامل،مهاجرت است که معمولاً جوانان و افراد واقع در سن فعالیت های اقتصادی، کار و تولید، بیشترین مهاجرین و گاهی تنها گروه مهاجرت کنندگان را تشکیل می دهند. به این ترتیب در هرم سنی چنین جوامعی، فرورفتگی مشهودی در میانه هرم و بویژه در سمت مردان دیده می شود. وجود گروه بزرگی از افراد مسن در جامعه روستایی و در کنار آن حضور تعداد زیادی کودکان و نوجوانان کم تجربه و کم توان برای کار و تولید، در مقابل غیبت جوانان فعال و کارآمد، ویژگی خاصی را به جامعه روستایی داده است که چندان مناسب برای توسعه نیست.(ص 37)

از دیگر ویژگی ها می توان به ویژگی زیست محیطی اشاره کرد که نواحی روستایی به دلیل غلبه فعالیت های کشاورزی به شرایط اقلیمی و ویژگی های جغرافیایی منطقه ی خود وابسته هستند. این مساله از آنجا ناشی می شود که تولید کشاورزی به شدت به شرایط آب و هوایی، وضعیت سرزمینی و عوامل طبیعی منطقه وابسته است. به همین دلیل یکی از عوامل موثر در تولید، چگونگی تولید با توجه به وضعیت جوی و شرایط طبیعی و اقلیمی می باشد. همچنین آسیب پذیری تولید در نواحی روستایی به ویژه تولید کشاورزی، عمدتاً به این علت است که واحدهای تولیدی در این بخش، بر خلاف بخش صنعت و خدمات در مکان های محدود و مسقف که آنها را از جریانات آب و هوایی و تغییرات جوی محافظت کند، مستقر نمی باشند. بلکه مزارع و باغات و بسیاری از مراحل دامداری و ... در مزارع وسیع و در طبیعت و در فضای باز انجام می شوند. به همین دلیل وضعیت تولید در جامعه روستایی به شدت وابسته به عوامل طبیعی است. به بیانی دیگر تولید در بخش کشاورزی در معرض عوامل طبیعی است. برای مثال سرد شدن ناگهانی هوا و بارش برف نابهنگام در سالجاری به شدت بر کیفیت محصولات کشاورزی بویژه باغات مرکبات تاثیر گذاشت. پائین بودن میزان تولید و کاهشدرآمد کشاورزان، افزایش خطر پذیری و عدم اطمینان در کشاورزی و وابستگی زیاد تولیدات روستایی به منابع طبیعی، از پیامدهای اقلیمی بر تولیدات کشاورزی و فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی محسوب می شوند.(ص 40 و 41)

یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصاد روستایی شناسایی موقعیت های مناسب با استفاده از پتانسیل ها و نیروهای بالقوه اقتصادی در روستا است تا از این طریق، رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای روستائیان به ارمغان آورند.(ص 88) جلب سرمایه های مالی و ارتقای توانمندی های فردی و آموزش نیروی انسانی تاثیر بسزایی در روند توسعه روستاها دارد. 

گردشگری مزرعه، گردشگری کشاورزی از انواع گردشگری روستایی است که در مناطق روستایی جهت تقویت اقتصادی مناطق روستایی از طریق کشاورزی مطرح شده است. در این نوع گردشگری، مشارکت جوامع روستایی که همان دخالت دادن مردم روستا در فرایندهای تصمیم گیری ها و اجرای طرح ها و سهیم نمودن آن ها در منافع طرح های توسعه و مداخله آن ها در ارزیابی طرح هاست. همچنین مشارکت در نواحی روستایی به مفهوم ساماندهی رابطه متقابل انسان با محیط جغرافیایی یا بهره وری بهینه در سطوح مختلف تولید کشاورزی می باشد.(ص 142)

گردشگری مزرعه ای، به تمامی اشکال گردشگری که مستقیماً به یک مزرعه مربوط می شود اطلاق می شود و شامل اقامت در یک مزرعه، در یک اتاق در مزرعه و یا کمپ، بازدید آموزشی، صرف غذا، فعالیت های تفریحی و خرید محصولات زراعی یا صنایع دستی در محدوده ی مزارع کشاورزی است.  

گردشگری کشاورزی

گردشگري كشاورزي‌‌، كه گاه گردشگري مزرعه‌اي نيز ناميده مي‌شود، گونه‌اي از گردشگري روستايي است كه در ارتباط مستقيم با كشاورزي در نواحي روستايي قرار دارد. گردشگري كشاورزي انعكاسي از تدارك فرصت‌هاي جديد در زمينه ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي از طريق گردشگري در مزارع مي‌باشد. اين گونه از گردشگري را مي‌توان تركيبي از يك وضعيت طبيعي و روند كشت و برداشت محصولات كشاورزي به عنوان فرصتي درمحدوده تجربه‌گردشگري دانست. در نواحي روستايي تعدادي مزارع وجود دارد كه در بازنمايي يك قابليت خاص يا چشم‌انداز بسيار مناسب، ممكن است به عنوان مكاني براي گذران اوقات فراغت ازسوي بازديدكنندگان شهري يا غير بومي انتخاب شوند. شكل‌گيري گردشگري كشاورزي ناشي از عواملي در دوسويه يك روند ما بين گردشگران و كشاورزان است، كشاورزان نيز در زير فشارهاي حاصل از هزينه و قيمت‌ها و بحران‌هاي وابسته به آن د‌رتوليد مازاد كشاورزي، براي افزايش درآمد خود رهيافت متنوع كردن كشاورزي و فعاليت‌هاي غير كشاورزي را مدنظر قرار داده و ارائه خدمات گردشگري و گشودن فضاي مزرعه را برروي بازديدكنندگان به عنوان يك تنوع اختياري عملكرد مزرعه و منبع درآمد پذيرفته‌اند. از اينرو گردشگري كشاورزي به عنوان يك فعاليت بازاريابي مستقيم توانسته است فرصت‌هاي خاصي را براي كاستن از رشد خطرات از طريق تنوع در يك محيط اقتصادي متضاد و شهري شده فراهم آورد. كه در برگيرنده داد و ستد روستايي د‌ردوجهت محيط مزرعه و يك بخش از تجارت گردشگري است. اين در حالي است كه در مناطق كشاورزي كه توجه و سرمايه‌گذاري زيادي انجام شده و ثروتمند هستند و همچنين تنوع زيادي در فعاليت اقتصادي دارند، به دليل اينكه جاذبه‌هاي كمتري دارند، نياز چنداني به توسعه گردشگري در آنها احساس نمي‌شود، مناطق حاشيه‌اي كه برپايه كشاورزي سنتی و محدود قرار دارند نياز بيشتري به تنوع اقتصادي داشته و براي گردشگران نيز جذاب‌تر خواهند بود.

 

هتلهای لوکس با حفط اصالت بومی؛یک تیر با دو نشان

IMAGE

جمعه, 24 آذر 1396     هتلهای لوکس با حفط اصالت بومی؛  یک تیر با دو نشان   سارا ربیعی   ساخت هتل هایی که در بطن معماری نوین به معماری بومگرا و زمینه گرا متناسب با منطقه مورد نظر می پردازند قطعاً نه تنها گردشگران داخلی که گردشگران خارجی را نیز برای اقامت بیشتر در آن منطقه وسوسه می کند. ساخت امکانات...
ادامه مطلب...

اینجا، زندگی جریان دارد...

IMAGE

جمعه, 24 آذر 1396     اینجا، زندگی جریان دارد... سارا ربیعی آرامشی که در این کلبه بوم گری در قلب جنگلهای سوادکوه  وجود دارد را در هیچ کجای این شهرهای ماشینی نمی توان یافت. مشغول کارم بودم که تلفن همراهم زنگ خورد و من بعنوان خبرنگار حوزه گردشگری از طرف میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران  به یک...
ادامه مطلب...

یونانی میانکاله تکه پاره شد

IMAGE

جمعه, 24 آذر 1396     یونانی میانکاله تکه پاره شد سارا ربیعی چندین سال پیش بر اثرآتش سوزی، کشتی تجاری متعلق به شرکت ملی نفت در ساحل میانکاله بهشهر به گل نشست. این کشتی سوخته که برای مردم و گردشگران به مثابه کشتی یونانی در ساحل کیش بود بعد از سال ها با فروش در مزایده تکه پاره شد و دیگر اثری از آن...
ادامه مطلب...

راه، اولین قدم برای رسیدن

IMAGE

شنبه, 25 دی 1395 گردشگری سلامت از حرف تا واقعیت سارا ربیعی بسترهای لازم برای گردشگری سلامت در مازندران هنوز فراهم نشده است و رسیدن به قطب گردشگری سلامت در مازندران از حرف تا واقعیت فاصله بسیار دارد. بیست و هفتملغایت بیست و نهم مرداد ماه  سال 1393رامسر میزبان نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین...
ادامه مطلب...

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان اعلام کرد کنترل تناژ جاده‌ای در 16 محور ارتباطی مازندران

IMAGE

سه شنبه, 06 آبان 1393 مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های مازندران از ایجاد هماهنگی با مسئولان راه و شهرسازی برای اطلاع از وجود دوربین‌های متخلف‌سنج خبر داد و گفت: کنترل تناژ جاده‌ای نیز در 16 محور استان مازندران نیز انجام می‌شود. احمدآفرین محمدزاده با بیان اینکه 132 شرکت حمل کالا و 159 شرکت مسافری در...
ادامه مطلب...

عطر روستا

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 با چند مسیر گردشگری روستایی مازندران آشنا شوید اشکان جهان آرای با چند مسیر گردشگری روستایی مازندران آشنا شوید؛ روستاهایی که نام‌شان را شاید کمتر شنیده‌اید یا کمتر برای روستاگردی به عنوان مقصد سفر انتخاب کرده‌اید.   روستاها در ذات خود دارای جاذبه‌های طبیعی، تاریخی یا...
ادامه مطلب...

آوای بهشت تورا به خود می خواند

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 سوادکوه لبریز از نوروز   سارا ربیعی   کوله بارت را بردار،تا کی می خواهی زل بزنی به دیوارهای تنهایی اتاقت؟بلندشو،مگرتیک تاک ساعت عمررا نمی شنوی؟تاکی می خواهی بنشینی و تماشاگرگذرعمر دراین کنج عزلت باشی؟ برخیز!،کوله بارت را بردار و راهی جاده شو و لذت ببراز این ناشناخته ها...از...
ادامه مطلب...

پاییز خمارانگیزعروس

IMAGE

دوشنبه, 01 آذر 1395 زهرا اسلامی عروس شهرهای ایران در مرز میان استان های گیلان و مازندران این روزها زیباتر از همیشه است؛ دریا درخشان، جنگل رنگ رنگ و مه گرفته و آسمان هر لحظه آبستن باران. در این شهر کوچک بی نظیر می توان با خدا خلوتی عاشقانه داشت، می گویید نه؟ امتحان کنید. شاید بارها امتحان کرده اید...
ادامه مطلب...

هوای اشرف، درمان می کند

IMAGE

دوشنبه, 01 آذر 1395 مه را با باران ريز پاییزی در سكوت گوش نواز یک جنگل تاريخي، تصور و صداي پرندگان را هم به آن اضافه كنيد، از بلنداي استخري بزرگ و زيبا كه به چشمه اي شباهت دارد. اين تصوير در دل جنگل بي بديل هيركاني بهشهر، شكوهي دارد كه بايد ببینيد تا باور كنيد. شاه عباس صفوي انگار بيشتر از ما عاشق...
ادامه مطلب...

کیش و مات کشتی تفریحی خزر

IMAGE

دوشنبه, 01 آذر 1395 گردشگری دریایی، هزار راه نرفته... سارا ربیعی   قصه گردشگری دریایی در سواحل خزر تراژدی بی پایان حوزه گردشگری استان مازندران است.براساس بررسی های انجام شده غالب گردشگران به‌خاطر دریا و ساحل وارد استان می‌شوندو رنگ زندگی را به شهرهای مازندران می پاشند، اما  با  تمام اینها باید...
ادامه مطلب...

سام آقا محمدصادق، مدیر هتل جنگلی "سالاردره" و برگزیده ملی گردشگری : می خواهیم میهمانان با احساس مثبت به هتل برگردند

IMAGE

یکشنبه, 16 مهر 1396   پاییز رنگ رنگ در راه است، شاید دلتان بخواهد حالا که آرام آرام از تب و تاب تابستان گرم فارغ می شوید، دل به طبیعت بسپارید و هوایی تازه کنید؛ ساری، پیشنهاد ماست. ساری در شمال ایران علاوه بر جاذبه های شهری که از معماری دوره قاجار برایش باقی مانده، به دریا نزدیک است و جنگل. هر چه از...
ادامه مطلب...

ما سرمایه گذاری کرده ایم

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 گفتگو با مدیر نخستین هتل سبز کشور:   مدیریت سبز را باید از خودمان آغاز کنیم.       هتل "کوثر" رامسر در هجدهمین همایش صنعت و خدمات سبز که توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار می شود، عنوان" واحد خدمات سبز کشور" را کسب کرد و تندیس سیمین این همایش به امیرحسین مسعودی، مدیر این هتل...
ادامه مطلب...

راهنمای تور، بهترین تصمیم زندگی ام بود

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 گففتگوی ارمون با دکتر بنفشه فراهانی، راهنمای تور برتر کشور در سال 95: زهرا اسلامی   بنفشه فراهانی 43 ساله است، کارشناسی را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به پایان رساند و از اواسط دوره کارشناسی بود که به رشته گردشگریعلاقه مند شد. او اکنون دکتری گردشگری دارد. خودش می گوید:«حقیقتش...
ادامه مطلب...

تیشه به ریشه ی کهن ترین جنگل های جهان

IMAGE

شنبه, 25 دی 1395 محمدرضا شکری امیری   در تاریخ آمده است که ایرانیان از دیرباز علاقه مند به کاشت درخت بودند. به همین دلیل است که در ایران بوستان ها و باغ های با شکوه و زیبای بسیاری وجود داشته است. از پاسارگاد، پایتخت کوروش، پایتختی در میان پردیس ها می توان نام برد که به گواه باستان شناسان،...
ادامه مطلب...

آغاز توسعه از روستاها

IMAGE

شنبه, 25 دی 1395 ضرورت مزرعه گردشگری تهمینه اسدی امیری دانشجوی دکتری گردشگری توسعه در کشورهای جهان سوم به طور اعم از مناطق روستایی و به طور اخص از بخش کشاورزی آغاز می شود. مسائل اساسی فقر گسترده، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده تماماً ریشه در رکود و اغلب سیر قهقرایی زندگی...
ادامه مطلب...

سفر به گرجستان

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 یک آسمان ابری فراخ زهرا اسلامی   تابستان امسال، اختتامیه جشنواره مطبوعات که برگزار شد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مقرر کرد برگزیدگان نخست بخش های مختلف این جشنواره به سفری خارج از کشور اعزام شوند. مقصد از ترکمنستان تا قزاقستان متغییر بود. اما سرانجام بعد از ایام...
ادامه مطلب...

خاطره و ثروت

IMAGE

دوشنبه, 23 اسفند 1395 بازآفرینی بناهای تاریخی و قدیمی، فرصتی بُرد بُرد تهمینه اسدی امیری دانشجوی دکترای گردشگری زمانی که صحبت از بناهای قدیمی و تاریخی به میان می آید، کلید واژه اصلی با تاکید بر معماری است. معماری"هنر خوب زیستن و تبلوری از فرهنگ یک جامعه در گذر زمان" معنی می شود، که مراد از فرهنگ در...
ادامه مطلب...

هتلداری در مازندران نباید تفننی باشد

IMAGE

شنبه, 15 فروردين 1394 ارمون، سرویس گردشگری: مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه هتل سازی و هتل داری در استان نباید تفننی باشد، افزود: هتل های استان باید دارای سرویسی حرفه ای در حوزه گردشگری، پذیرش و اسکان مسافر باشند. دلاور بزرگ نیا در ستاد اجرایی خدمات سفر استان با اشاره به اینکه در نوروز...
ادامه مطلب...

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران خبر داد خدمت‌رسانی هلال احمر به 800 هزار گردشگر نوروزی

IMAGE

شنبه, 15 فروردين 1394 ارمون، سرویس گردشگری: مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: در فروردین امسال ۸۰۰ هزار گردشگر نوروزی از خدمات جمعیت هلال‌احمر این استان بهره بردند. مهدی ولی‌پور اظهار داشت: از آغاز طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در 25 اسفند 93 تا 14 فروردین 94، بیش از 800 هزار گردشگر و مسافر...
ادامه مطلب...

بزرگ نیا:سه میلیون مسافر از روستاهای مازندران دیدن کردند

IMAGE

شنبه, 15 فروردين 1394 ارمون ، سرویس گردشگری: مدیرکل میراث فرهنگی مازندران گفت: تعداد گردشگران و بازدیدکنندگان از روستاها سه میلیون و ۱۷ هزار و ۵۸۰ نفر و شمار گردشگران اقامت گزین در روستاها، دو میلیون و ۶۳۳ هزار و ۵۵۲ نفر - شب بوده است. دلاور بزرگ نیا کل بازدیدهای نظارتی انجام شده از واحدهای اقامتی،...
ادامه مطلب...

 

 

 

 

 

 

 

  

 

طراحی و ساخت : شرکت تحلیلگران ایده طبرستان